Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

Hatályos: 2020. 06. hónap 29. nap

Jelen ÁSZF célja a 10. pontban meghatározott vállalkozás és a vele az ÁSZF 2. pontjában megjelölt termék/termékek megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó közötti jogviszonyt szabályozza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-81. § szerint azzal, hogy az itt meghatározott szabályokat a vállalkozás – a fogyasztókkal történő, több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, a másik Fél közreműködése nélkül előre határozott meg, és amely feltételeket a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg. További cél a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 11.§ (1) bekezdésében meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően. 

  1. Fogalmak

   1. A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben az adott kontextustól függően egyértelműen nem következik másként – az egyes fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak.

    • fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,
    • vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy,
    • termék: a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott ingó dolog,
    • fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés
    • fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy
    • jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,
    • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,
    • távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

   2. Termékek

   A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő termékek vonatkozásában a vállalkozás által üzemeltetett honlapon, az adott termék leírásánál kap tájékoztatást a fogyasztó. A termékek készleten történő létét vagy beszerzési szükségességét a Vállalkozás az adott termék mellett feltünteti.

   3. Árak

   Az egyes termékek árát a vállalkozás által üzemeltetett holnap tartalmazza. A feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák, mely a vállalkozó által értékesítésre tartott egyes termékek esetében 27 (huszonhét) százalék, más termékek esetében 5 (öt) százalék. Az ÁFA pontos mértékét a termékek leírásánál kerülnek pontosan feltüntetésre A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a 4. pont állapít meg.

   4. Rendelés menete, a szerződés létrejötte

   A termékek rendelése előzetes regisztráció feltételéhez kötött. A fogyasztó kiválasztja a termékeket és a kosárba helyezi. A termékek kiválasztását követően a pénztárhoz való távozásnál a fogyasztónak lehetősége nyílik újból szemrevételezni az általa kiválasztott termékeket és azok árait. A távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelés leadását követően a vállalkozás legkésőbb 72 órán belül elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést. Visszaigazolás elmaradása esetén vállalkozás mentesül az ajánlati kötöttség alól. A termékeket a vállalkozás szerződött futárszolgálattal szállítja a fogyasztó által megadott címre. A fogyasztó a vásárlással beleegyezik abba, hogy a szállítás teljesítéséhez szükséges adatait a vállalkozás a szállítást teljesítő futárszolgálat (GLS Hungary Kft. vagy a Magyar Posta Zrt.) számára átadja. A csomagolás és a kiszállítás költsége Magyarország egész területén egységesen bruttó 1990 Ft, 25 000 Ft. feletti megrendelés esetén pedig ingyenes. Külföldre történő szállításról külön egyeztetünk partnereinkkel. Utánvét esetén az áru teljes összegét és a kiszállítási díjat a futárnak kell kifizetni. A szállítás kizárólag munkanapokon 8-17 óra közötti intervallumban történik, pontos időmegjelölés nélkül. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást. A 16 óráig beérkező rendelések a megrendelést követő 2. munkanapon 8-17 óra között kiszállításra kerülnek.

   A termékek és a szállítás költsége utánvétel során a 9. pontban meghatározott módokon fizethető meg. A rendelés elküldését követően a vállalkozás rendszere automatikusan visszaigazolja a fogyasztó által megadott elektronikus levelezési címen. A rendelés vonatkozásában tájékoztatást a weboldalon található elérhetőségek bármelyikén, a visszaigazolásban található rendelésszámra hivatkozással kérhet a fogyasztó. A futárszolgálatnak történő átadásról a vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót. A vállalkozás és a fogyasztó közötti szerződés a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés papír alapon nem kerül iktatásra.

   Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.

   Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a megadott terméknél az X gomb megnyomásával törölheti a kosár tartalmát. Ezt követően ismételten kosárba kell helyezni a kívánt mennyiséget a rendelni kívánt termékből. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a termék mellett található X gomb lenyomásával törölheti azt. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

   5. A megrendelés lemondásának módja és feltételei

   Megrendelését – a csomag futárszolgálatnak történő átadásáig – a fogyasztó bármikor megváltoztathatja Ez esetben írjon a(z) info@szteshop.hu elektronikus levelezési címre. Kérjük, hogy megkeresésében mindenképpen hivatkozzon a visszaigazolásban szereplő, az adott megrendelésre vonatkozó rendelésszámra. A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.

   6. A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás

   a) A szállítással kapcsolatos kifogások

   Az Ön megrendeléséért az áru Ön által történő kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut a törvényi előírásoknak megfelelően  cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt a lenti, c) pont szerint eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét a c) pont rendelkezéseinek megfelelően visszafizetjük. Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

   b) Panaszkezelés

   Vevő bármilyen kifogását, panaszát az érintett termék/szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be a Szolgáltató email címén (info@szteshop.hu).

   Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

   Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

   • a Vevő neve, lakcíme,
   • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
   • a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
   • a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
   • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vevő aláírása,
   • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
   • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

   Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni. Ha a Szolgáltató a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

   A békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban a Vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a

   Csongrád Megyei Békéltető Testület

   Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12

   Név: Jerney Zoltán
   Telefon: +36-62/554-250/118
   Fax: +36-62/426-149
   E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   A Vevő ezen szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   A Felhasználónak a 524/2013/EU rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelően lehetősége van az EU online vitarendezési platformját is igénybe venni, amit az alábbi linken érhet el: https://ec.europa.eu/odr . A szolgáltató ezúton biztosítja a Vevőt arról, hogy az EU ezen vitarendezési platformjával együttműködik.

   Ezeken felelül, amennyiben a panaszkezelést követően a fogyasztó panasza elutasításra kerül, a fogyasztónak jogában áll a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulni. Erről tájékozódhat a http://jarasinfo.gov.hu/ internetes oldalon.

   c) A fogyasztó elállási joga

   Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja:

   Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

   Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

   UniServ SZTE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   6720 Szeged, Dugonics tér 13.

   info@uniservszte.hu 

   Ebből a célból felhasználhatja a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is. A szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a fenti címek egyikére:

   „Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)

   Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése)

   Átvétel időpontja:

   A fogyasztó(k) neve:

   A fogyasztó(k) címe:

   A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

   Kelt:”

   Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

   Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

   Továbbá tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§-a szerint a kivételszabály alá tartozó termékeknél fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát. A vállalkozás által megvételre kínált termékkategóriák közül a waxok kivételszabály alá tartozó termékeknek minősülnek, ugyanis olyan zárt csomagolású termékek köre ez, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

   Az elállás joghatásai

   Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

   A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

   7. Szavatosság, jótállás

   a) Kellékszavatosság

   Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

   Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 60 (hatvan) napon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   b) Termékszavatosság

   Ön a vállalkozás részéről eladott ingó dolog hibája esetén követelheti a vállalkozástól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   c) Jótállás

   A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek értékesítése esetén a fogyasztót egy éven belül jótállási jog illeti meg, melynek tartalmát a jótállási jegy tartalmazza. Az egy éves határidő a fogyasztási cikknek a fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosság szerinti jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   A fogyasztó a kellékszavatossági igénye alapján választása szerint jogosult:

   - kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

   - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

   8. Fizetési feltételek

   A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. Jelenleg a vásárlás ellenértékét bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.

   Elfogadott bankkártyák: Simple-Pay

   Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozástól történő rendelés és vásárlás, valamint a díj megfizetése két elkülönített rendszerben történik, melynek megfelelően a vállalkozás nem szerez információkat az Ön által birtokolt bankkártya adatairól, illetőleg a vállalkozás nem továbbít adatokat az Ön kártyavezető bankjának Önhöz kapcsolódó, a vásárlás vonatkozásában birtokába került személyes adatokat.

   9. Tárhelyszolgáltató adatai

   Tárhelyszolgáltató neve: Unas Online Kft.
   Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
   Elérhetősége: unas@unas.hu; +3699-200200

   10. A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

   A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

   Név: UniServ SZTE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

   Adószám: 13194909-2-06

   Cégjegyzékszám: 06 09 008999

   Nyilvántartó szerv: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

   Kapcsolattartási lehetőségek:

   E-mail:  info@uniservszte.hu

   Adatkezelési tájékoztató

   ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

   ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

    

   Az UniServ SZTE Kft (cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

   Adatkezelő megnevezése:

   Név: UniServ SZTE Kft.
   Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13
   Adószám: 13194909-2-06
   Nyilvántartási szám: 06 09 008999
   E-mail: info@uniservszte.hu

   A Társaság a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

   - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),

   - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

   - a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

   A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

   ADATKEZELÉSI CÉL: Panaszkezelés

    

   Az Adatkezelő a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelve lehetőséget biztosít a fogyasztók számára, hogy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban panaszokat nyújtsanak be.

   Szóbeli panasz esetén, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panasz azonnali kezelésével nem ért egyet, avagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése szerint.

   Adatkezelés célja

   Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevők által benyújtott panaszok kezelése figyelemmel az Fgytv.-ben foglaltakra

   Kezelt személyes adatok

   Fgytv. 17/A. § (5) bekezdés alapján, fogyasztói panasz benyújtása esetén:

   a) a szolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme,

   b) a panasz, kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja,

   c) a fogyasztó kérelmének, panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

   d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó kérelmével, panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben annak azonnali megválaszolása, kivizsgálása lehetséges,

   e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó

   aláírása,

   f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

   g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

   Amennyiben a panasz, kérelem előterjesztésének módja elektronikusan üzenet vagy a szóbeli panasztétel telefonon történik, az Adatkezelő előbbi esetén az érintett email címét, utóbbi módon előterjesztett panasz esetében pedig az érintett telefonszámát tárolja a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint..

   Adatkezelés jogalapja

   Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, amely ebben az esetben az Fgytv. 17/A. §-ban foglaltak teljesítését jelenti.

   Személyes adatok forrása 

   A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást Társaságunk

   Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

   Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a panasz elintézésében részt vesznek. 

   Amennyiben a panasz e-mailben érkezik, az adatkezeléshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

   Unas Online Kft.. (cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08 09 015594; adószám: 14114113-2-08): Társaságunk e-mail szolgáltatója.

   Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

   Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

   Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

   Személyes adatok kezelésének időtartama

   A panasszal kapcsolatos dokumentumokat az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés szerint 5 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

   Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

   Egyik sem történik az adatkezelés során.

   Személyes adatok szolgáltatása

   A személyes adatok megadása a panaszkezelés érdekében nem mellőzhető.

   AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

   Tájékoztatáshoz való jog

   Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

   Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

   Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

   Hozzáférési jog

   Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

   a) az adatkezelés céljai;

   b) az érintett személyes adatok kategóriái;

   c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik

   országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

   d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

   e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

   tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

   f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

   g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

   h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

   Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

   Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

   Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

   Törléshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

   b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

   c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő

   adatkezelés ellen;

   d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

   e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

   f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

   b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

   c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

   d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Tiltakozáshoz való jog

   Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

   Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   Adathordozhatósághoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

   a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

   b) az adatkezelés automatizált módon történik.

   AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

   Az érintett a fenti jogait az info@uniservszte.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaságunk székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Társaságunk székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül a Társaságunk tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet a Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogáról.

   Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

   1. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

   A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti Kúria  előtt is megindítható.

   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

   Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon: +36 (1) 391-1400

   Fax: +36 (1) 391-1410

   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   URL: http://naih.hu